Chưa XD CLPT của CTCP thiết bị công nghiệp

Nhà máy vẫn chưa xây dựng được một chiến lược phát triển chi tiết cụ thể để làm cơ sở, định hướng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong dài hạn nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận (ròng).

Mục tiêu bao trùm, lâu dài của doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa hoá lợi nhuận ròng và mục tiêu này bao trùm lên mọi hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn, giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng và đưa ra các quyết định có tính thuyết phục cao. Còn đối với những kế hoạch ngắn hạn ( kế hoạch năm ) thì mục tiêu của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không phải là tối đa hoá lợi nhuận ròng mà thường là tận dụng tốt nhất năng lực sản xuất hiện có nhằm tối đa hoá mức lãi thô.

Điều này hoàn toàn chính xác với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Quy chế II. Do chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh , vì vậy các cán bộ xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy khi xây dựng kế hoạch sản xuất còn qua loa, đại khái, thiếu căn cứ, việc xây dựng không có tính chuyên nghiệp. Kết quả là kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và mục tiêu phát triển bền vững.

Nhìn chung, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy Quy chế II về cơ bản đã được thực hiện một cách có hệ thống , có căn cứ khoa học phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Nhà máy . Điều này đã giúp Nhà máy chủ động , linh hoạt nắm bắt được những cơ hội, vượt lên khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.