placeholder

Khái niệm thương mại điện tử

Trước khi tìm hiểu khái niệm thương mại điện tử chúng ta cùng phải thống nhất về thuật ngữ Thương mại. Thương mại cần được diễn giải theo nghĩa rộng…