Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và của toàn xã hội về thương mại điện tử

Các hoạt động nâng cao nhận thức của toàn xã hội nói chung, của doanh nghiệp nói riêng chẳng những góp phần tăng thêm số lượng người tham gia hoạt động thương mại điện tử mà còn khiến những người tham gia và toàn xã hội nâng cao kiến thức, tăng cường hiệu quả trong hoạt động thượng mại điện tử, giảm bớt những rủi ro do thiếu hiểu biết. Có thể triển khai một số hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn xã hội đối với thượng mại điện tử như sau:

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về TMĐT. Sự nghiên cứu thấu đáo về TMĐT sẽ hình thành nền tảng lý luận và tổng kết thực tiễn, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, truyền thông và thực hiện TMĐT. Các hoạt động nghiên cứu cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao “quan trí” về TMĐT.

Đào tạo, hỗ trợ nâng cao trình độ, khả năng triển khai TMĐT đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần có sự đa dạng, chú trọng chất lượng, tránh hình thức trong các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt nên chú trọng tăng cường các hợp tác, hỗ trợ quốc tế đối với các hoạt động này.

Tăng cường công tác truyền thông về TMĐT. Thông qua các phương tiện truyền thông, giúp cho xã hội hiểu rõ thêm về TMĐT, qua đó khuyến khích mọi người tham gia một cách hiệu quả.